Stanovy Občanského sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

 

Článek 1.

Název a sídlo sdružení, trvání sdružení

 1. Název sdružení: Občanské sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život
 2. Sídlo sdružení: V Roháčích 7/192 , 158 00 Praha 5
 3. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
 4. Sdružení vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu v České republice.
 5. Sdružení je nevýdělečným subjektem a nemá politické ani náboženské cíle.

 

Článek 2

Cíle sdružení, členství

 1. Sdružení bude vyvíjet své aktivity za účelem dosažení následujících cílů:
  • provozování a podpora vzdělávacích a poradenských portálů, jako je www.beznenemoci.cz , jejichž autorem je třetí osoba

   • jejichž jednotícím tématem je aktivní přístup obyvatelstva k vlastnímu zdraví a péči o sebe a své nejbližší
   • zajištění podpory ze strany odborníků a veřejnosti
  • získávání a poskytování informací ke zlepšení zdraví a zdravého života naší populace
  • pomoc orgánům veřejné či státní správy při zlepšování úrovně prevence a zdravotního vzdělání zejména formou získávání zkušeností z obdobných institucí v zahraničí
  • podpora celoživotního vzdělávání v oblasti péče o vlastní zdraví
  • podpora rozvoje flexibilních a účinných forem vzdělávání, organizace práce a podpůrných služeb
 2. Vedle základních činností, za jejichž účelem bylo sdružení založeno, mohou být dále předmětem činnosti i doplňkové činnosti, které sdružení vykonává za náhradu i za účelem dosažení účinnějšího využití majetku. Jsou to:
  • výroba a distribuce publikací a odborných materiálů
  • poskytování práva používat prostor na internetovém portálu provozovaném sdružením
  • vedení tematických konferencí a diskusí
  • získání prostředků pro dodělání portálu a další rozvoj projektu Samoléčba a Běžné nemoci.cz
 3. Cíle sdružení mohou být změněny nebo doplněny rozhodnutím správní rady sdružení.
 4. Členy sdružení jsou členové přípravného výboru a dále osoby, které o členství ve sdružení požádají a jejichž vstup do sdružení schválí valná hromada sdružení. Členy sdružení se mohou stát fyzické i právnické osoby, které mají zájem o podporu a pomoc šíření problematiky samoléčby, sebepéče a aktivní život obyvatel.
 5. Členství ve sdružení zaniká smrtí člena – fyzické osoby, nebo zánikem člena – právnické osoby, nebo rozhodnutím valné hromady o zrušení členství. Členství ve sdružení nepřechází na právního nástupce člena – právnické osoby.

 

Článek 3

Orgány sdruženi

Orgány sdruženi jsou:

 • valná hromada
 • správní rada

 

Článek 4

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšší orgánem sdružení.
 2. Valná hromada je tvořena všemi členy sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává minimálně jednou ročně správní rada.
 4. O svolání valné hromady mohou správní radu požádat nejméně 45% členů sdružení. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o svolání valné hromady.
 5. Valná hromada zejména :
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. určuje koncepci činnosti na další období, projednává a schvaluje hlavní směry činnosti sdružení,
  3. schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
  4. schvaluje vnitřní dokumenty sdružení týkající se např. oběhu účetních dokladů, hospodaření s finančními prostředky sdružení apod.,
  5. volí a odvolává členy správní rady,
  6. rozhoduje o přijetí člena sdružení,
  7. rozhoduje o zrušení členství,
  8. rozhoduje o rozpuštění sdružení,
  9. rozhoduje o dalších otázkách určených stanovami sdružení nebo rozhodnutím valné hromady.
 6. Na valné hromadě má každý člen jeden hlas.
 7. Valná hromada je usnášeníschopná, dostaví-li se nadpoloviční počet členů sdružení.
 8. Valná hromada rozhoduje tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů sdružení. V případě rozhodování o zrušení účasti člena ve sdružení, nemá člen, o jehož vyloučení Valná hromada rozhoduje, hlasovací právo a jeho hlas se nezapočítává pro potřeby posouzení většiny, zda je příslušné rozhodnutí přijato.
 9. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují dva členové správní rady.

 

Článek 5

Správní rada

 1. Správní rada je výkonným orgánem sdružení.
 2. Správní rada má 3 členy a v jejím čele stojí předseda. Členové správní rady jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou. První členové správní rady jsou jmenování přípravným výborem a jsou uvedeni ve stanovách sdružení. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné jmenování a členství ve správní radě je možné.
 3. Odměnu členů správní rady stanoví valná hromada.
 4. Členství ve správní radě zaniká:
  • smrtí
  • odvoláním
  • uplynutím funkčního období
  • písemnou rezignací adresovanou správní radě sdružení
 5. Valná hromada může člena správní rady odvolat kdykoliv z důvodu porušení jeho povinností nebo i bez uvedení důvodu.
 6. Členové správní rady volí ze svých řad předsedu.
 7. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že člen správní rady nemůže být při výkonu své funkce zastoupen. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Správní rada je usnášeníschopná, jsou li přítomni alespoň dva členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Pokud má správní rada rozhodnout o změně stanov, o zřízení poboček sdruženi a o zrušení sdruženi, je nutný souhlas hlasů všech členů správní rady.
 8. Zasedání správní rady se koná alespoň 2x ročně. Zasedání svolává a řídí předseda správní rady. Na zasedání správní rady sdružení musí být všichni její členové pozváni písemně nebo e-mailem obsahujícím všechny dále uvedené údaje a tento dopis jim musí být odeslán do jejich bydliště minimálně 10 kalendářních dnů před dnem konání zasedání. Čas, místo, začátek zasedání a pořad jednání musí být v pozvánce vždy obsaženy.
 9. Ustanovení předchozího odstavce neplatí, zúčastní-li se jednání všichni členové správní rady, ač k pozvání na zasedání došlo jiným způsobem, nežli tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci.
 10. Požádá-li o to alespoň třetina všech členů správní rady, je předseda správní rady povinen za podmínek a způsobem uvedeným v tomto odstavci svolat zasedání správní rady s tím, že toto se musí konat do 15 kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o její svolání. Je-li z jednání předsedy správní rady zjevné, že zmaří svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci, může zasedání správní rady svolat z podnětu žadatelů způsobem v tomto odstavci uvedeném kterýkoliv člen správní rady. V pozvánce na takové zasedání správní rady musí být uveden důvod jejího svolání.
 11. Jednání správní rady je zásadně neveřejné, pokud správní rada nerozhodne svým usnesením jinak.
 12. Pokud není správní rada v důsledku zániku členství některých svých členů usnášeníschopná, musí valná hromada na uvolněná místa členů správní rady nejpozději do nejbližšího zasedání správní rady jmenovat nové členy.
 13. O každém zasedání správní rady je veden protokol. Protokol vyhotovuje a podepisuje pověřený člen správní rady a je podepisován také dalším členem správní rady.
 14. Jménem sdružení jedná a podepisuje předseda správní rady.
 15. Prvními členy správní rady byli přípravným výborem sdružení jmenováni:
  • Ing. Jan Kotek
  • MUDr. Helena Tichá
  • Martin Janda

 

Článek 6

Působnost správní rady

 1. Správní rada:
  • rozhoduje o vytvoření, změně a doplnění stanov sdružení
  • rozhoduje o změně nebo rozšíření cílů sdružení
  • schvaluje směrnice týkající se hospodaření s prostředky získanými sdružením
  • schvaluje rozpočet sdružení
  • schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu sdruženi
  • rozhoduje o zrušení sdružení
  • může schvalovat interní dokumenty, které budou upravovat vnitřní vztahy ve sdružení. Tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se zákonem ani se stanovami
 2. Správní rada sdruženi v souvislosti s výkonem činností sdružení zejména:
  • vydává písemná pravidla pro výkon činností sdružení
  • dohlíží na dodržení podmínek a účelu pro využití všech poskytnutých prostředků
  • schvaluje provádění plateb jménem sdruženi převyšujících částku 75.000,- Kč (sedmdesátpěttisíc korun)
 3. Správní rada vydává předchozí souhlas k následujícím právním úkonům předsedy správní rady, kterými sdružení:
  • nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
  • nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než 75.000,- Kč
  • nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
  • zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby
  • zcizuje nebo zatěžuje určitý majetek vložený nebo darovaný členy sdružení.

 

Článek 7

Vklady členů sdružení a hospodaření sdruženi

 1. Členové přípravného výboru vkládají do sdružení vklad tak, že vklad každého z členů přípravného výboru činí 500,- Kč. Tento vklad členů přípravného výboru složili k rukám správce vkladu, kterým byl ustanoven pan Jan Kotek. Správce vkladu se zavázal vložit složené prostředky na účet sdruženi do 10 dnů po jeho registraci.
 2. Majetek a finanční prostředky nutné k výkonu svých aktivit sdružení získává zejména formou:
  • výnosů z akcí a činností vykonávaných dle stanov sdružení
  • darů
  • odkazů
  • dotací
  • příspěvků členů sdružení a třetích osob
  • vkladů členů přípravného výboru
 3. S prostředky získanými podle předchozího odstavce sdružení hospodaří a nakládá dle finančních směrnic schválených správní radou a v souladu s předpisy o účetnictví.

 

Článek 8

Výroční zpráva

Sdružení sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději 6 měsíců od skončení účetního období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní sdružení nejpozději 18 měsíců po vzniku sdružení. Výroční zprávy budou umístěny na www stránkách sdruženi.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace příslušným státním orgánem České republiky.
 2. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení.

V Praze dne 1.9. 2012

 

HLAVNÍ STRANA         O NÁS         KONTAKT         PROJEKTY